VEČERY ČESKÉ STÁTNOSTI

Společnost pro Svatováclavská studia se před několika lety rozhodla systematicky vydávat odborné sborníky k oblastem, které jsou zásadní pro téma naší státnosti. Zároveň definovala celkem dvanáct takových klíčových oblastí. V polovině roku 2023 se rozhodla pořádat pravidelně k vydaným sborníkům z edice Svatováclavská studia odborná prezentační setkání, a to pod společným názvem "Večery české státnosti".

Tato setkání navazují na iniciační "Setkání k obnově české státnosti", které společnost pod záštitou místopředsedy Ústavního soudu profesora Jaroslava Fenyka pořádala v září 2022 ve Strahovském klášteře a které toto naléhavé téma pojmenovalo a dalo impuls k jeho pochopení a obnově.

Smyslem těchto večerů je dát impuls ke koncepční práci na podobě klíčových oblastí naší státnosti, což není otázkou krátkodobou, ale musí být zformulováno minimálně v horizontu padesáti let, kdy se teprve projeví dopady toho, jak byl systém nastaven. Naše společnost proto uvítá každou chytrou hlavu, která by se na dlouhodobé koncepční práci týkající se témat naší státnosti chtěla podílet.

OBNOVA HODNOT
A NÁVRAT KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ

12. prosince 2023, Praha, Provincie bratří františkánů

Ve světě bez plného hodnotového ukotvení, ve světě bezbřehého relativismu, nelze dlouhodobě existovat. Takto formovaná společnost, by totiž nezadržitelně spěla ke svému zániku. A také současná atlantická civilizace založená na protikřesťanském humanismu lidských práv nadřazených Řádu Stvoření se v evidentní krizi nachází. Hodnotově do ní ale nepatří země ve středu, na východě a na jihu Evropy, které jsou bohužel dobytým územím atlantické civilizace a hrají v ní nedůstojnou úlohu. Evropa bez křesťanství nemůže být evropská. Návrat zpět k prověřeným hodnotám se navíc neobejde bez kritického myšlení jako metody hledání pravdy. Sborník je mj. k dispozici zdarma v elektronické podobě a jeho hlavní myšlenky shrnují následující vystoupení, která zazněla v refektáři Provincie bratří františkánů v úterý 12. prosince 2023.

VYSTOUPENÍ ŘEČNÍKŮ

Roman Cardal

Miloš Mrázek

Jiří Hejlek

Tomáš Kouřil

RODINA JAKO STŘEDOBOD
ŽIVOTA ZDRAVÉ SPOLEČNOSTI

19. září 2023, Praha, Provincie bratří františkánů

Rodina je základem každé zdravé společnosti. A děti reprezentují její budoucnost. Pro pozitivní formování osobnosti mladého člověka je čím dál zásadnější, v jakém rodinném prostředí vyrůstá. Funkční rodiny vychovají děti, které odolají sociálně patogenním nástrahám dnešního světa a budou schopny přispět k větší rovnováze života na zemi i ve vztahu k morálním hodnotám, které nás utvářejí i přesahují. Tento sborník se snaží nastínit cestu, jak posílit českou rodinu v jejich základních funkcích. Mezi tvůrci publikace jsou jak univerzitní pedagogové, tak odborníci z praxe, kteří bedlivě hlídají tenkou hranici mezi soukromým a veřejným zájmem. Sborník je mj. k dispozici zdarma v elektronické podobě a jeho hlavní myšlenky shrnují následující vystoupení, která zazněla v refektáři Provincie bratří františkánů v úterý 19. září 2023.

VYSTOUPENÍ ŘEČNÍKŮ

Roman Cardal

Jakub Kříž

Ivo Patta

Jana Jochová

Blanka Vildová

Petr Balla

ZNALOSTNÍ ŠKOLSTVÍ
JAKO PŘEDPOKLAD ROZVOJE ČESKÉ SPOLEČNOSTI

6. června 2023, Praha, Provincie bratří františkánů

Otázka vzdělání je prvním tématem pro společnost, která se chce rozvíjet. Pojem "znalostní školství" pak odkrývá, jaký charakter by měl náš vzdělanostní systém mít. Naše děti a vnukové budou totiž muset se svými znalostmi a schopnostmi obstát na globálním celosvětovém trhu a jedině technologicky vyspělé projekty s vyšší přidanou hodnotou mohou být základem rozumně zabezpečené budoucnosti naší země. Mezi autory sborníku jsou lidé, kteří stáli dlouhá léta za katedrou a znají školskou problematiku zevnitř, jsou mezi nimi vážení univerzitní profesoři a docenti i bývalí ministři školství. Sborník je mj. k dispozici zdarma v elektronické podobě a jeho hlavní myšlenky shrnují následující vystoupení, která zazněla v refektáři Provincie bratří františkánů v úterý 6. června 2023.

VYSTOUPENÍ ŘEČNÍKŮ

Roman Cardal

Petr Bahník

Aleš Dvořák

Jindřich Beznoska