STRUKTURA ARCHIVÁLIÍ

Svatováclavská studia by se měla snažit převést "pod jednu střechu", kompletní evidenci toho, co je již k tématu, který sleduje, archivováno jinde a dále doplňovat to, co dosud archivováno není (vlastní terénní činnost). Součástí "počítačového" archívu by měla být také (elektronická) katalogizace svatováclavských památek a vývoje české státnosti.

Předmětem evidence svatováclavského odkazu by měly být zejména psané texty, včetně odborných literárních pramenů, umělecká díla výtvarná, slovesná a hudební, divadelní i filmová, dále architektura, artefakty, symbolika a heraldika, relikvie, projevy religiózní úcty (devocionálie), vojenské tradice spjaté se sv. Václavem, antropologický výzkum jeho ostatků, mentální dědictví, audiovizuální tvorba, topografické odkazy, zahraniční a světový ohlas této tradice i registrace a analýza jejího kontroverzního výkladu a další archiválie. Stejně tak jako reálné kopie symbolů české státnosti a archiválie dokládající vývoj a smysl českých dějin.

Seznam a struktura archiválií, která by byly evidovány (v elektronické formě) v rámci Svatováclavských studií je uvedena níže. Takto katalogizovaný archív by umožnil soustředit na jednom místě všechny informace o svatováclavském odkazu a české státnosti pro zájemce z domova i ze světa. Autorizovaným badatelům by navíc byl umožněn hierarchizovaný vzdálený elektronický přístup do archívu nebo možnost studovat prameny přímo ve studovně ústavu.

Ústav má dále ambici mít ve vlastním archívu zhruba 20-30 (originálních) sbírkových předmětů, které budou zapsány v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (tzv. CES). Počítá se, že to budou historické artefakty pozdější doby odkazující na svatováclavský odkaz jako např. historické svatováclavské prapory, tisky, artefakty, upomínkové předměty atd. či resp. předměty, které budou ústavu po dohodě svěřeny do trvalé péče ze strany jiných institucí.