TRVALÉ ZDRAVÍ JAKO CÍL ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU

Zdánlivě provokativní pojem trvalé zdraví neznamená nesmrtelnost. Každý člověk i zdravotní systém by se měli snažit, aby lidé byli po drtivou část svého života zdraví, a když onemocní, tak aby se opět uzdravili a nikoliv se jen (dlouhodobě) léčili. Lidské zdraví je totiž komplexním pojmem, který zahrnuje nejen fyzické zdraví, ale také zdraví emoční a duchovní. Je vždy třeba vidět celého člověka, nejen jeho jednotlivé orgány. A v neposlední řadě, že je třeba uznat každou cestu, která prokazatelně vede ke zdraví, bez ohledu na zájmy těch, kteří ze zdravotního systému bohatnou. Je proto rolí státu, aby takovému zdravotnímu systému otevřel dveře.

Kolektiv autorů:
Jiří Beran, Ivo Budil, Roman Cardal, Pynelopi Cimprichová, Pavla Hájková, Kryštof Látal, Tomáš Lebenhart, Andrea Málková, Jan Pirk, Pavel Pivrnec, Martin Jan Stránský, Anna Strunecká, Denisa Sudolská, Jana Šmardová, Ladislav Špišák, Ivan Šrámek, Alexandra Vosátková, Jan Žaloudík
Pavel Budinský (úvodní slovo)
Vladimír Vogeltanz (slovo závěrem)

Vydání: první
Místo a datum vydání: Praha, březen 2023
Vydavatel: Společnost pro Svatováclavská studia, z.s.
Editor: Andrea Málková
Edice: Svatováclavská studia (MK ČR E 24025)
ISBN 978-80-908340-6-4 (brožovaná verze)
ISBN 978-80-908340-7-1 (pdf verze)

Andrea Málková

SVOBODNÁ VOLBA LÉČBY V KONTEXTU HISTORIE STŘEDOEVROPSKÉ MEDICÍNY

ZDRAVÍ
Při posuzování zdraví a zdravotnictví, dle nedávno provedené studie1 se jen 20 % faktorů, které ovlivňují zdraví každého z nás, týká dostupnosti a kvality zdravotní péče. Zbývajících 80 % jde na vrub jiných okolností: sociálně ekonomických, enviromentálních a behaviorálních. Tj. nevyhovujícího bydlení, nezdravého stravování, nedostatečné pohybové aktivity či konzumace návykových látek.


Světová zdravotnická organizace (WHO)2, definuje zdraví jako
"stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, který nesestává jen z absence nemoci nebo vady". Absolutně znepokojivé bohužel je, že dle této WHO definice je klasifikováno 70-95 % lidí jako nezdravých. Další možný pohled na definici zdraví: Zdraví je stav pohody, plné síly nebo celistvosti. Individuální zdraví je založeno na zdravé rodině, zdravé komunitě a zdravé společnosti. Zdraví jednotlivé buňky závisí na celkovém zdraví osoby, podobně je to s jednotlivcem ve společnosti. Z obou definic naprosto jasně vyplývá, že zdravý člověk by v ideálním případě měl mít v rovnováze všechny složky zdraví (viz níže). Propojenost jednotlivých složek a jejich vzájemné ovlivňování tvoří celkové zdraví. Celková vnitřní rovnováha napomáhá odolnosti a možnosti reagovat na nepříznivé podněty.

více >>>