Mgr. Petr Bahník,
historik, pedagog, výtvarník a publicista

Petr Bahník (*1967) je český historik, pedagog, výtvarník a publicista. Vystudoval střední grafickou školu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyučuje dějepis na nejstarší české průmyslovce, dnešní Střední průmyslové škola strojnické na Starém městě v Praze. Dříve učil na několika soukromých školách i Arcibiskupském gymnázium v Praze. Je členem řady konzervativních sdružení a spolků. Kromě odborných publikací mu nedávno v nakladatelství Olympia vyšla i dvoudílná kniha hrdinských příběhů z Čech, Moravy a Slezska pod názvem Český rytíř, kterou opatřil vlastními ilustracemi. Pro televizi Prima připravil dokumentární seriál historických zajímavostí Utajené příběhy českých dějin, jehož je i průvodcem.

Petr Bahník: SPOR O SMYSL ČESKÝCH DĚJIN

Dámy a pánové, setkáváme se dnes, jak se zdá, na rozhraní věků, na prahu změn, v čase přeformátování světa. Půjde o proces bolestný. Zároveň ale tušíme, že s sebou nese naději. Že dospějeme-li na dno, budeme se mít od čeho odrazit, najdeme Archimedův pevný bod k pohnutí světem. O jednom netřeba pochybovat: anticko-křesťanská kultura, jejíž jsme i my kolektivními nositeli, s Dvořákovými symfoniemi, desaterem a ústní hygienou, je dosud tím nejdůstojnějším, čeho lidstvo dosáhlo. Její prostor sahá od Jeruzaléma po Řím, od Kavkazu po Texas, od Athén po Guadalupe. Charles Peguy kdysi napsal: "Homér je dnes ráno nový a svěží - a nic nevypadá tak staře a unaveně jako dnešní noviny." Totéž platí o informační inflaci současných medií, s jejich každodenní nadílkou nudných perverzit. Ale platí to i o mnohých autoritách, které se vytrvalou prostitucí s finanční mocí, staly neodvolatelně včerejšími a irelevantními. Až přetrpíme turbulence násilí, blackoutů a epidemií, budeme stát v tváří v tvář nové realitě. A romantiky potěší, že podle prorockých vizionářů předminulého století, například blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové, má tato nová realita přát našim slovanským národům. Konec jednoho světa je zpravidla začátkem jiného, možná přívětivějšího. Tím spíše je na místě si právě teď, na počátku cesty tmou, připomenout otázku smyslu, smyslu existence jednotlivce, národní pospolitosti a naší dávnověké státnosti.

Známý historický spor o smysl českých dějin byl zodpovězen v polovině minulého století žitou zkušeností. Mýtické "ideály humanitní", odvážně prezentované jako plod české reformace, neochránily Evropu, ani náš národ, před zběsilostí války. Byla to naopak prostá jsoucnost, vůle existovat, elementární národní cit, založený na jazyce, kultuře a svébytnosti, který jedině dokázal mobilizovat proti tehdejší hrozbě. Pozvedl obyvatelstvo anglických měst k nesmiřitelnému vzdoru vůči teroru německých náletů, i národy Ruska, kterým bylo na čas dovoleno odložit marxistické poučky a naplnit srdce ideou Velké vlastenecké války, étosem vítězství nad Napoleonem, jež tak dokonale rezonuje v Čajkovského overtuře 1812 s vyzváněním pravoslavných zvonů a palbou děl. Také český národ přečkal válečná léta díky nezadusitelné touze po vlastním bytí. Ve světle zahraničního a domácího odboje, ale i prosté pasivní rezistence českých rodin, působí historičtí i současní Šauerové se svými návrhy na výhodné kolektivní "rozplynutí se" lidsky mimořádně bídně. Chuť k normálnímu životu práce, plození a tradice pomohla překonat i další léta. Lidé totiž, naštěstí, marxismus zkazili, a po krvavých začátcích, tak zřetelně nečeských, ho přeměnily v těžkopádnou, ale přece jen fungující realitu, ve které ani citelné materiální nedostatky a izolace od světového vývoje, nedokázaly zadusit tvůrčí imaginaci a schopnosti odborníků. Po pádu železné opony byl národ vržen do nové skutečnosti, a opět se většina dokázala vydobýt si důstojnou existenci. Navzdory veškerému teoretizování. Řečeno s dávným kronikářem Kosmou: "Slované čeští, usazení pod samým Arkturem", tu stále jsou, jako žitá skutečnost. Národ neopouští svá historická sídla, je na svém místě a jeho vůle k životu dává za pravdu Josefu Pekařovi, jemuž byla svatováclavská modlitba nejvyšším smyslem a imperativem českých dějin: "Nedej zahynouti nám, ani budoucím".

Jako nejvyšší projev vitality národa pak Češi vždy vnímali nadčasovou ideu své státnosti. Jakkoli se v dávné minulosti pootáčely facety národního cítění, ani omylem neplatí dogmatizované teze Ernsta Gellnera z 60. let o pozdní, postnapoleonské genezi národů. To, co možná má určité oprávnění v některých oblastech západní Evropy, absolutně nelze použít pro středoevropský prostor. Prameny dosvědčují naopak poměrně dávné vědomí jazykově-národního cítění, například ve známém německém právním spise Sachsenspiegel, nebo v české Kronice takřečeného Dalimila, jehož pojetí národa je navíc značně moderní, od předního aristokrata, kterým autor kroniky podle všeho byl, by málokdo čekal jadrný výrok "lepší česká selka, než německá kněžna". V každém případě se jeho vnímání přirozených lidských společenství odehrává na lince rodina - půda - jazyk - vlast. Právě u středověkých kronikářů se také projevuje přesvědčení, že obrana historie národa a státu je jedním z atributů svébytnosti - schopnosti o sobě rozhodovat. Z různých takových obran lze vypsat typické znaky a určité stabilní rysy české národní a státní existence. Připomínáme si na této půdě osobnost a symboliku svatého Václava, dovolím si tedy vztáhnout jednotlivé charakteristiky názvem nebo obsahem k různým legendám o svatém Václavu.

První z takových bodů jsem nazval: "silou i duchem" s odkazem na postavu svaté Ludmily a jejího vnuka. Vzdělanost, hledání smíru na zahraničně-politickém i sociálním poli, ale také připravenost k boji, to jsou po staletí typické znaky českých politických snah i onoho legendárního "athléty Christi", jež prý byl "v mnoha bitvách slavný vítěz, čtouce knihy slovanské, latinské i řecké".

Další charakteristikou je sepětí našich zemí "Čech, Moravy a Slezska" - to je tradice, která spojuje Velehrad, slovanský Sázavský klášter, Prahu i Starou Boleslav (uchovávající Paládium, legendami opředený mariánský medailon, spojovaný s Velkou Moravou). Za vlády Karla IV. se stala znamením soudržnosti všech oblastí tehdejšího našeho soustátí česká královská koruna, příznačně nazvaná korunou Svatováclavskou.S uvedeným souvisí i, dnes zvláště třaskavé, vnímání "Východu a Západu" respektive, politika více azimutů. Výchova, vzdělání i praktická potřeba vedly knížete Václava k otevřenosti vůči vlivům obou kulturních oblastí. Také přemyslovští králové vrcholného středověku, se, jak je obecně známo, snažili využívat všech, často navzájem protikladných sil evropské politiky; tento pragmatismus nebyl projevem sobecké touhy po moci, ale nástrojem k zajištění existence a rozvoje českého státu, za který nesli odpovědnost. Racionalita, připravenost dívat se v politice všemi směry a krotit emoce, i schopnost improvizace podle potřeby chvíle, to byly rysy politiky starých českých králů, ale také znaky povahy našeho národa, díky které přežil léta nepřízně a udržel si vlastní svébytnost.

Typickou českou svatováclavskou devízou pak je zvolání: "Cizí nechceme, svoje nedáme" O historickém knížeti Václavovi čteme v Kristiánově legendě, že se vojensky střetl s knížetem Zličanů, kterého donutil ke kapitulaci; přičemž mu prý uštědřil poučení "Cizí nechtěj, své si chraň!" Češi se proto ve středověku jen zřídka účastnili dobyvačných válek, zato bedlivě střežili své tisícileté hranice; I v nejtěžších dobách moderních dějin, v letech Druhé světové války, kdy byla národu znemožněna ozbrojená obrana, dokázal najít prostředky k efektivnímu odboji a k obnově své státnosti. Jsme jedinou kontinentální zemí, jejíž obrysy jsou vidět z vesmíru (česká kotlina), naší dějinnou rolí je obývat tento výjimečný geoprostor tak, aby tu nedominoval nikdo jiný, ze Západu, ani z Východu, ani odjinud, aby mohla platit druhá sloka Tylova hymnického textu: "mezi Čechy domov můj!" Tvar české kotliny nás k tomuto úkolu zformoval.

Proto máme tak trochu rezervovaný vztah k emigraci. Samozřejmě s výjimkou přímého ohrožení svobody nebo života, kdy je odchod z vlasti nutností. Ale od této extrémní situace odhlédněme. Máme na mysli běžného, ekonomického vystěhovalce. Ten jaksi, a podvědomě to cítí většina Čechů, rezignoval na svůj dějinný úkol. A nelze si nevzpomenout na Dykovo "opustíš-li mne nezahynu, opustíš-li mne zahyneš"; Proto také Češi (narozdíl od Slováků, židů nebo Rusů) zpravidla nezakládají v cizině své diaspory, nemá to totiž, bez onoho ohraničení našimi horami, žádný smysl) a naopak se snaží co nejvíce asimilovat.

Ohraničenost je ovšem také limitem a naše země se nemůže sama o sobě stát velmocí, ale pokud se zapojí do širší struktury, může realizovat vlastní konceptuální řízení ve směru, který jí v takovém případě náleží ve světové dělbě rolí (na svět se lze podívat též jako na organismus, kde jeho jednotlivé státy plní roli jako orgány [instrumenty] nezbytné pro chod a rozvoj celého organismu). V posledních staletích hledají Češi (zatím neúspěšně) jakýsi svůj superetnos, v rámci něhož by se mohli přirozeně rozvíjet; Nejsou-li ovšem se svojí pozicí dlouhodobě spokojeni, jsou takový neúspěšný superetnos schopni zničit. (Evropská unie by se z rozpadu Habsburské monarchie vážně měla poučit). Nutná globalizace může mít v zásadě jen dvě podoby, destruktivní kosmopolitismus (model multikulturního tavícího kotle) nebo tvořivá spolupráce národních států, jednota v mnohosti, což je forma, o kterou český národ nemůže neusilovat. A v tomto smyslu, před výzvami dnešního malého světa, platí teze TGM, že česká otázka je otázkou světovou.

Jsme v první třetině třetího tisíciletí, na prahu krizí, a zkoušíme hledat odpověď na otázku po smyslu našich dějin a naší existence. Snad naivně a klopotně, ale bez suchopáru pozitivizmu a bez svévole postmoderny. Lze se ptát, proč se o to snažíme? Dovolím si citovat urozeného vlastence, Čecha volbou, hraběte Lützowa, který na podobné otázky na počátku minulého století jednou provždy odpověděl: "Protože mohu, protože chci, protože jsem Čech a je to má povinnost!"