PhDr. Jiří Hejlek
filozof, bohemista, bývalý vysoký státní úředník

Jiří Hejlek (*1952) je český filozof a bohemista, státní úředník i vrcholový manažer. Po ukončení Střední všeobecně vzdělávací školy Nad štolou v Praze, absolvoval abiturientský kurs na Jazykové škole v Praze zakončený státní zkouškou z angličtiny. Je absolventem Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval filosofiii a bohemistiku. V roce 1980 obhájil rigorosní práci a po složení zkoušek získal titul "PhDr." Na začátku osmdesátých let ještě vystudoval klasickou řečtinu. V letech 1983-1985 pracoval v dnešní Národní knihovně jako zástupce vedoucího oddělení rukopisů. V osmdesátých letech se aktivně podílel na tzv. bytových seminářích. Mimo jiné se spolupodílel na překladu Komenského "Obecné porady o nápravě věcí lidských" z latiny do češtiny. Od února 1990 pracoval v zahraničním oddělení KC Občanského fóra. Poté se stal ředitelem personálního odboru na Ministerstvu zahraničí ČSFR. Od března 1991 do června 1992 byl náměstkem ministra kultury ČR Milana Uhdeho. Po volbách 1992 přešel na Ministerstvo mezinárodních vztahů ČR, které po rozdělení čs. federace přešlo v Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Státní správu opustil v březnu 1993 a odešel do průmyslové sféry. V letech 1994-1999 pracoval v top managementu ČKD holdingu, zprvu jako holdingový personální ředitel a pak jako poradce generálního ředitele. V letech 1999-2015 vedl firmu na zpracování kovového odpadu, kterou spoluvlastnil. Od dubna 2015 je v důchodu. V posledních letech se opět věnuje filosofii a filologii. Společně s Jakubem Jinkem a Alešem Havlíčkem mj. pracoval na novém překladu Aristotelových "Kategorií". Je ženatý a má dvě dospělé děti i první vnučku.

Jiří Hejlek: CIVILIZACE, STÁT A RELIGIOZITA

Schelling, Věky světa: "Minulé je známo, přítomné je poznáváno, budoucí je tušeno."

Vážené dámy a vážení pánové!
Obracíme-li se v dnešní době k postavě svatého Václava s obzvláštní naléhavostí, pak to znamená, že něco není v pořádku. Žijeme uprostřed podivné civilizace, v níž je český národ ohrožen ve své holé existenci a český stát jako tělo národa přišel o mnohé své údy. Slyšíme jen tlumený tep jeho svatováclavského srdce a nevzdáváme se naděje, že tento posvátný orgán se stane základem regenerace nové tělesnosti. Svou úvahu proto věnuji souvislosti civilizace, státu a religiozity. Protože musí být krátká, bude i poněkud zjednodušující.

Budování civilizace je vrcholným lidským výkonem. Tvoří rámec veškerého lidského konání ve světě. Giambattista Vico mluví o "mondo civile", o lidském světě. Jako každé lidské dílo, je i každá civilizace odsouzena k zániku a lidé začínají znovu od začátku. Nemohou jinak. Podle Vica tvoří jádro civilizace její náboženství. Romantikové tomu říkali "Zeitgeist", tedy duch doby. My mluvíváme o morálních hodnotách, ale nejde o morálku, nýbrž o náboženství. Duchem evropské civilizace, jak ji známe zhruba od 5. století až do poloviny 18. století, bylo křesťanství. S opuštěním augustinismu - jak rozpoznal Ernst Troeltsch - začala evropská křesťanská civilizace slábnout a nechat se postupně dobývat novou civilizací atlantickou. Kulturní a myšlenkové stopy po staré Evropě však zůstávají součástí naší tradice. Atlantickou civilizaci můžeme též nazývat anglosaskou, protože jejím mocenským i ideovým centrem se záhy stala Anglie. Politicky je výrazným mezníkem "Slavná" revoluce v roce 1688. Myšlenkově její nástup charakterizují tři významná díla: v roce 1687 Newtonova Philosophiae naturalis principia mathematica a Lockeova Dvě pojednání o vládě a Esej o lidském chápání z let 1689-70. O století později v lůně této nezletilé civilizace vznikají USA, které v ní dnes hrají rozhodující úlohu.

Konflikt obou civilizací poznamenal celé 19. a vlastně i 20. století. Dotkl se všech evropských států. Krátce si tady něco řekněme o státech. Nebudeme se zabývat jednotlivými typy států, nebo dokonce zkoumat, do jaké míry je daný mocenský útvar již státem apod. Pouze je třeba zmínit se o tom, že kladení důrazu na rozdělení mocí na výkonnou, zákonodárnou a soudní, jak je známe z Lockea a v kanonické podobě z Montesquieua, není to nejpodstatnější. Je to důsledek brutalizace moci, která se vymkla kontrole křesťanských institucí. Stát má trojí poslání. Aby chránil a do budoucna uchovával své občany, musí za prvé zavést vnitřní státní správu, která vytváří rámec všech činností kooperujícího občanstva. Sem patří soudnictví, zákonodárství a výkonná moc úředníků. Druhou funkcí státu je ozbrojená obrana společenství proti vnějšímu nepříteli. Nelze o ní mluvit jen mimochodem, protože je pro stát konstitutivní. Stát bez vojenské moci, jako je ten náš současný, přestává být státem. Třetím a završujícím prvkem je náboženství. Jen ono může být svorkou všeho ostatního, jen ono drží stát pohromadě. A navíc: pro civilizaci je jejím jádrem implicitně (proto v dnešní době mylně mluvíme o pouhé morálce), ale ve státě je jeho úloha dána explicitně. Starověký vládce v sobě sloučoval funkce nejvyššího soudce, vojevůdce a velekněze.

České slovo "náboženství" je poněkud zavádějící, neboť je odvozeno od jména Bůh. (Například buddhismus je náboženství bez boha.) Řekněme, že náboženství se vždy vztahuje ke sféře posvátného. Využijme však této obtíže k tomu, abychom pochopili dvojí stránku "náboženství". Na jedné straně je to náboženství v užším smyslu (dá se říci víra) a na druhé straně státem vyžadované prokazování náboženské úcty. Tuto druhou stránku nazývám "religií" nebo "religiozitou". Některé etymologie spojují toto slovo s latinským "religo", tedy "svazuji". Je to tedy to, co svazuje v jeden celek, co každého zavazuje a co je pro všechny posvátné. Nemůže existovat stát nebo celá civilizace nemající vlastní religiozitu.

Jinak to lze říci také tak, že neexistuje vpravdě sekulární stát. Není to také tak jednoduché, že by religiozita atlantická vznikla sekularizací té křesťanské. Toto zdání plyne z toho, že v obou případech jde o religiozitu, ale v tom druhém si to neuvědomujeme. Směrodatný ráz vtisklo atlantické civilizaci osvícenství a jeho osudná myšlenka pokroku. Na jeho základě vznikly různé ideologie čili náhražková náboženství: socialismus, komunismus, anarchismus, nacismus, obdivný kult vědy (scientismus), liberalismus. Všechny byly (případně ještě jsou) bytostně protikřesťanské, i když u liberalismu nám to občas uniká. Základním znakem osvícensko-humanistické religiozity je idea autonomie, která je explicitním popřením heteronomního stvořitelského řádu světa. Všechno podle ní je založeno jen na člověku jako na individuu (liberalismus), nebo jako na lidstvu (humanismus), případně určité skupině lidí (komunismus, nacismus). Zvláštními typy této religiozity je deifikace sexuálních menšin a ideologizace vztahu člověka k tzv. Přírodě, která je přímou náhražkou Boha a dnes má formu ekologického šílenství nebo vnucovaného vegetariánství a veganství.

Atlantická religiozita má také vlastní kult. Jednotlivé státy mají své svaté. V USA to jsou tzv. Otcové zakladatelé, u nás svatý Václav Havel. Mezi svatými jsou i mučedníci, třeba v Německu to byl Horst Wessel. Existují posvátná místa a posvátné dny, kterým se říká mezinárodní nebo světové dny například žen, dětí, učitelů, ale též krys, vodky a prostitutek. Konají se obřady. Jako svaté knihy slouží četné deklarace lidských práv. Kult má své mezinárodní i národní kněze. U nás bychom rádi promítli image pontifika maxima do úřadu prezidenta.

My Středoevropané tuto atlantickou religiozitu stále nejsme schopni zcela přijmout, protože teprve v posledních desetiletích a předtím krátkou dobu první československé republiky jsme nebyli atlantickou civilizací zcela pohlceni. Habsburské říši se nepodařilo do ní proniknout a komunistický blok věřil, že vytvoří civilizaci úplně novou. Křesťanská tradice v nás působí, a to alespoň svou kulturní stránkou. Stále více lidí pociťuje anglosaskou nadvládu jako břemeno podobné dřívějšímu SSSR. V obou případech oprávněně cítíme prvek cizoty a v atlantické civilizaci se cítíme stejně nesví jako při pokusu o tu komunistickou. Naše naděje se upírají k jakémusi dvoustupňovému řešení.

Prvním krokem se zdá být obnovení české státnosti doprovázené rázným odmítnutím atlantické religiozity, a to pod vedením českých křesťanských patronů. Znamená to zcela přehodnotit takové "hodnoty", jako je svoboda, lidská práva, tolerance, otevřenost apod., jimž se podařilo infiltrovat i církev. Na tomto stupni pak bude třeba najít spojence v dalších - hlavně středoevropských - státech, aby se co nejhladčeji mohl uskutečnit druhý stupeň, jímž je vstup do zatím neznámé nové civilizace. Osobně se domnívám, že nás spíše čeká opačný postup, totiž že obnovit českou státnost bude možné až po nevyhnutelném rozvratu atlantické civilizace.

Tak či onak, na svatováclavskou státnost je nutno se připravovat, protože určitě přijde historický okamžik, v němž se zúročí veškerá práce na obnovení české státnosti tak, aby byla oporou pro relativně samostatné rozhodování českého národa. Ocitujme si na závěr Shakespeara: "Být připraven, toť vše."

Děkuji všem za pozornost.